اولین چاپخانه در ایران در زمان کدام سلسله ساخته شد؟

اولین چاپخانه در ایران در زمان کدام سلسله ساخته شد

اولین چاپخانه در ایران در زمان کدام سلسله

در زمان کدام سلسله اولین چاپخانه در ایران ساخته شد

اولین چاپخانه در ایران در زمان کدام سلسله ساخته شد؟ 1-سلجوقیان 2-صفویان

اولین چاپخانه در ایران در زمان کدام سلسله بود


اولین چاپخانه در ایران در زمان کدام سلسله ساخته شد؟

 
1-سلجوقیان
 
2-صفویانجواب 2-صفویان


با ارسال گزینه مورد نظر تا ساعت 6 عصر فردا به شماره 30500 در این مسابقه شرکت کنید.

تاریخ انتشار: 94/06/18

هفته ای 7 جایزه 5 میلیون ریال