روز ملی سینما چه سالی در تقویم ملی ایران ثبت شد؟


کی روز ملی سینما در تقویم ملی ایران ثبت شد؟


چه سالی روز ملی سینما در تقویم ملی ایران ثبت شد؟


چه سالی روز ملی سینما در تقویم ملی ایران ثبت شد


چه سالی روز ملی سینما در تقویم ملی ایران ثبت گردید


روز ملی سینما در چه سالی در تقویم ملی ایران ثبت شد؟


1-1378


2-1379


3-1380سوال خندوانه شنبه 21 شهریور 94جواب گزینه: یک 1378


با ارسال گزینه مورد نظر تا ساعت 6 عصر فردا به شماره 30500 در این مسابقه شرکت کنید.


تاریخ انتشار: 94/06/21


هفته ای 7 جایزه 5 میلیون ریال