برای تولید یک تن کاغذ چند تن درخت تنومند رو باید قطع کرد

برای تولید یک تن کاغذ چند درخت تنومند را باید قطع کرد؟؟؟

آیا می‌دانید که برای تولید یک تن کاغذ جدید باید ۱۵ درخت تنومند را قطع کنیم؟

برای یک تن کاغذ چند درخت تنومند احتیاج است؟

جواب سوال خندوانه برای تولید یک تن کاغذ چند درخت تنومند را باید قطع کرد

برای تولید یک تن کاغذ چند درخت تنومند را باید قطع کرد؟ 1- پنج درخت 2- ده درخت 3- پونرده درختبرای تولید یک تن کاغذ چند درخت تنومند را باید قطع کرد؟

1- پنج درخت

2- ده درخت

3- پونرده درخت


جواب گزینه ۳ پانزده درخت - ۱۵ درختبا ارسال گزینه مورد نظر تا ساعت 6 عصر فردا به شماره 30500 در این مسابقه شرکت کنید.

تاریخ انتشار: 94/07/13

هفته ای 7 جایزه 5 میلیون ریال