تعداد گلهای علی دایی در مسابقات ملی کدام گزینه است؟

گلهای علی دایی در مسابقات ملی