شش تصویر تکان دهنده از تاثیر مواد مخدر بر روی ظاهر انسان

شش تصویر تکان دهنده از تاثیر مواد مخدر بر روی انسان

تصاویر تکان دهنده از تاثیر مواد بر چهره افراد


ر یک کار هنری- اجتماعی، تاثیر استفاده از مواد مخدر را به تصویر کشید. این تصاویر تکان دهنده جز آثار برتر این عکاس انتخاب شده است. آرایش های انجام شده بر روی افراد، حرفه ای و بسیار نزدیک به واقعیت می باشند.


   راستی اگه در فیسبوک هستین، به گروه ما سر بزنید. خبرهای ویژه ای هم داریم که فقط در آنجا به اشتراک میذاریم. اینم لینک گروه ما.


شش تصویر تکان دهنده از تاثیر مواد مخدر بر روی ظاهر انسان

.

تاثیر استفاده از مواد مخدر بر روی ظاهر انسان

تاثیر استفاده از مواد مخدر بر روی ظاهر انسان

تاثیر استفاده از مواد مخدر بر روی ظاهر انسان


 


تاثیر استفاده از مواد مخدر بر روی ظاهر انسان۳ 


تاثیر استفاده از مواد مخدر بر روی ظاهر انسان۳

تاثیر استفاده از مواد مخدر بر روی ظاهر انسان


 

تاثیر استفاده از مواد مخدر بر روی ظاهر انسان۴

 


تاثیر استفاده از مواد مخدر بر روی ظاهر انسان۴

تاثیر استفاده از مواد مخدر بر روی ظاهر انسان


تاثیر استفاده از مواد مخدر بر روی ظاهر انسان۵ 


 


تاثیر استفاده از مواد مخدر بر روی ظاهر انسان۵

تاثیر استفاده از مواد مخدر بر روی ظاهر انسان


 

تاثیر استفاده از مواد مخدر بر روی ظاهر انسان۶

 


تاثیر استفاده از مواد مخدر بر روی ظاهر انسان۶

تاثیر استفاده از مواد مخدر بر روی ظاهر انسان


 

تاثیر استفاده از مواد مخدر بر روی ظاهر انسان۲

 


تاثیر استفاده از مواد مخدر بر روی ظاهر انسان۲

تاثیر استفاده از مواد مخدر بر روی ظاهر انسان