جنایت خونین قهرمان بدنسازی کرمان + عکس

اعتراف قهرمان بدنسازی کرمان به قتل+عکس

قهرمان بدنسازی ، قهرمان بدنسازی کرمان
عصبانیت قهرمان بدنسازی کرمان کافی بود تا دست به جنایتی خونین بزند.