دریافت شماره حساب شبا برای سود سهام عدالت

دریافت شماره حساب برای سود سهام عدالت

دولت برای سود سهام عدالت از مردم شماره حساب خواست

سهام عدالت ، سود سهام عدالت
سهام عدالت وارد فاز دریافت شماره حساب شد، هر یک از دارندگان این سهام باید به صورت مجزا اقدام به ارائه شماره حساب خود کنند.