شش علت دفع لخته خون در دوره عادت ماهانه

علت لخته های خون دوران قاعدگی چیست؟

خون شناسی زنانه در دوران قاعدگی

دوران قاعدگی ، دفع لخته های خون در قاعدگی
برخی از خانم ها در دوران قاعدگی با دفع لخته های خون مواجه می شوند اما دلیل آن را نمی دانند که با خواندن این گزارش به دلیل آن پی می برید.