عکس/ تصاویر تکان دهنده از کشته شدن زائران خانه خدا در مراسم رمی جمرات

تصاویر تکان دهنده از کشته شدن زائران خانه خدا در مراسم رمی جمرات

عکس تکان دهنده از کشته شدن رمی جمرات در منا

اولین عکس های از حادثه خونین در پل جمرات در منا


لحظاتی پیش تصاویر تکان دهنده و دلخراش از کشته شدن زائران خانه خدا در مراسم رمی جمرات در منطقه منا انتشار یافت.


تصویری تکان دهنده از کشته شدن زائران خانه خدا در مراسم رمی جمرات

تصویری تکان دهنده از کشته شدن زائران خانه خدا در مراسم رمی جمرات

اولین تصاویر از حادثه ازدحام جمعیت در منا

اولین تصاویر از حادثه ازدحام جمعیت در منا

اولین تصاویر از حادثه ازدحام جمعیت در منا

اولین تصاویر از حادثه ازدحام جمعیت در منا

اولین تصاویر از حادثه ازدحام جمعیت در منا

اولین تصاویر از حادثه ازدحام جمعیت در منا

اولین تصاویر از حادثه ازدحام جمعیت در منا

اولین تصاویر از حادثه ازدحام جمعیت در منا

اولین تصاویر از حادثه ازدحام جمعیت در منا

اولین تصاویر از حادثه ازدحام جمعیت در منا

اولین تصاویر از حادثه ازدحام جمعیت در منا

اولین تصاویر از حادثه ازدحام جمعیت در منا

اولین تصاویر از حادثه ازدحام جمعیت در منا