دستگیری پلنگ ایرانشهر

دستگیری پلنگ ایرانشهر در کرماندادستان کرمان از دستگیری قاتل معروف به پلنگ ایرانشهر در شهر کرمان خبر داد .