خودسوزی دختر نوجوان تهرانی به خاطر تقلب و گرفتن نمره صفر!

خودسوزی دختر دانش آموز به خاطر تقلب

دختر نوجوان ، دختر نوجوان تهرانی
دختر نوجوانی که به خاطر به همراه داشتن تقلب، بشدت ترسیده بود، 15 روز بعد دست به خودسوزی زد که پایان مرگباری داشت.