غیر مجاز و غیر قانونی بودن موسسه آرمان توسط بانک مرکزی

اعلام غیر مجاز بودن موسسه آرمان توسط بانک مرکزی

موسسه آرمان غیرمجاز است سپرده‌گذاری نکنید

موسسه آرمان

موسسه آرمان غیر قانونی می باشد و به همین دلیل بانک مرکزی توصیه می کند که از سپرده گذاری در این موسسه خودداری نمایید.