اولین پریود نوجوانان و آنچه مادران باید بدانند!

اولین پریود ، اولین پریود دختر
چگونه سر صحبت را با دختر خود باز کرده و از دوران پریود صحبت کنید؟ و به دختر خود چگونه می توانید کمک کرده تا با اولین دوره عادت ماهیانه خود کنار آمده و اضطراب و تعجب آنها را رفع کنید؟