علت خونریزی رحم بعد از پریود

خونریزی رحم ، خونریزی رحم زنان
خونریزی های غیر طبیعی رحمی از شکایت های عمده بیماران مراجعه کننده به کلینیک های زنان است ؛ به طوری که علت 15 درصد مراجعات پزشکی را به کلینیک های زنان و25 درصد اعمال جراحی را تشکیل می دهد.