حضرت علی هزینه جهیزیه عروسی حضرت زهرا را چگونه تهیه نمودند
حضرت علی هزینه جهیزیه حضرت زهرا را چگونه تهیه نمودند
حضرت علی هزینه جهیزیه زهرا را چگونه تهیه نمودند
حضرت علی هزینه جهیزیه عروسی حضرت زهرا را چطوری تهیه نمودند
حضرت علی هزینه جهیزیه عروسی حضرت زهرا را تهیه نمودند؟

1-فروختن نخلستان

2-فروختن زره جنگی

3-فروختن انگشتر
با ارسال گزینه مورد نظر تا ساعت 6 عصر فردا به شماره 30500 در این مسابقه شرکت کنید.

تاریخ انتشار: 94/06/23

هفته ای 7 جایزه 5 میلیون ریال


جواب سوال مسابقه خندوانه 23 شهریور 94
پاسخ سوال پیامکی 23 شهریور خندوانه


سوال پیامکی خندوانه 23 شهریور