حکم نزدیکی در دوران قاعدگی

نزدیکی ، نزدیکی از پشت
نزدیکی و رابطه زناشویی در دوران قاعدگی احکام و نکاتی را در اسلام دارد که براساس سوالات رایج درمورد چگونگی رابطه زناشویی و رابطه مقعدی در این دوران پاسخ داده شده است.

حکم نزدیکی و رابطه مقعدی در دوران حیض و پریود

آیت الله العظمی بهجت قدس سره

سوال: در زمان حیض، نزدیکی نمودن در مهبل حائض، چه صورت دارد؟
پاسخ: در زمان حیض نزدیکی نمودن در مهبل حائض با علم به آن حرام است، و درباره هر یک از مرد وزن، موجب فسق می شود علی المعروف، اگرچه معلوم نیست از گناهان کبیره باشد، بلی حلال شمردن آن، با علم به حرمت آن موجب کفر است.

نزدیکی مرد با همسر حایض
سوال: هر گاه شوهر با همسر خود در زمان حیض نزدیکی نمود، آیا کفاره بر زن واجب است یا نه؟
پاسخ: واجب نیست، هر چند زن راضی به همبستری باشد. بلکه وجوب آن بر شوهر هم، معلوم نیست، و اظهر استحباب است و احتیاطا ترک کفاره نشود.

مقدار کفاره
سوال: کفاره نزدیکی، چه قدر است؟
پاسخ: کفاره عبارت است از یک دینار، (یعنی اشرفی هجده نخودی) که یک مثقال شرعی است. واین مقدار کفاره، در اوّل حیض است ، و در وسط آن، نصف اشرفی است، و در آخر آن، ربع آن.

کفاره نزدیکی با کنیز در زمان حیض
سوال: کفاره نزدیکی با کنیز در زمان حیض چه قدر است؟
پاسخ: سه مد گندم یا جو که به مسکین بدهد، هر چند آخر آن باشد، ولی تفریق بر سه مسکین، دلیلی ندارد. بلکه احوط جمع است در کنیز بین دینار وامداد مذکوره، به سه مسکین، یا ده مسکین، اگرچه به بیش از سه مد باشد، و شاید به دادن یک دینار، مثلاً به ده مسکین، در کنیز احتیاط حاصل شود.

نزدیکی با زنی که با استفاده از قرص حیض نمی بیند
سوال: نزدیکی با زنی که با قرص از حیض جلوگیری می کند چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر خون خارج نشود، حکم حیض را ندارد و نزدیکی اشکال ندارد.

قول زن در حیض و پاکی
سوال: قول زن در حائض بودن وپاک شدنش، مسموع است یا نه؟
پاسخ: بلی مسموع است، اگرچه مظنون باشد که خبرش دروغ است. پس اگر بگوید حائضم، نزدیکی با او حرام است و اگر بگوید پاکم نزدیکی با او حلال است. و هر گاه خبر دهد که در یک ماه، سه حیض دیده، جمیع احکام حیض نسبت به هر زمانی که می گوید زمان حیض است، جاری است، واگر احتمال ضعیف برود که راست می گوید، احوط است.

در حال نزدیکی متوجه حیض شود
سوال: به گفته همسرم مبنی بر پاک شدن، اطمینان پیدا کردم و اقدام به مجامعت کردم و متوجه شدم که پاک نشده و من سریعا خود را کنار کشیدم، آیا عمل من کفاره دارد؟
پاسخ: در فرض سؤال کفاره ندارد.

نزدیکی قبل از غسل حیض
سوال: آیا نزدیکی کردن با زن پس از قطع شدن خون حیض و قبل از غسل جایز است یا خیر؟
پاسخ: در جایز بودن نزدیکی غسل شرط نیست، هر چند قبل از غسل مکروه است و نیز بهتر است در نزدیکی قبل از غسل، ظاهر مهبل را شستشو نماید.

جنابت زن حائض به غیر نزدیکی
سوال: در زمان عادت ماهانه اگر زن به طریقی غیر از جماع ـ مثلاً با استمتاع زوج ـ جنب شود، آیا اشکال دارد؟
پاسخ: در مورد مزبور اشکال ندارد.

جماع با حایض از پشت
سوال: نزدیکی کردن در دبر (پشت) زن در ایام عادت ماهانه آیا جایز است و بر فرض عدم اطلاع آیا کفاره دارد؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب جایز نیست و بر فرض جهل کفاره ندارد.

در حال آمیزش حیض شدن
سوال: اگر نداند همسرش عادت ماهانه است و بعد در حال آمیزش متوجه شود یا این که در ابتدای آمیزش حیض نبوده و بعدا شده چه وظیفه ای دارد؟
پاسخ: واجب است فورا خود را کنار بکشد.

حکم سایر لذت ها غیر نزدیکی
سوال: حکم مادون الجماع چیست؟
پاسخ: نزدیکی در حال حیض هم بر زن هم بر مرد حرام است ولی بوسیدن و لذت های دیگر جایز است و لذّت بردن از مابین ناف تا زانو مکروه است.

حرمت، به زن دایم اختصاص ندارد
سوال: آیا حرمت نزدیکی به همسر دایم اختصاص دارد؟
پاسخ: نزدیکی در حال حیض حرام است، چه زن دایم باشد یا غیر دایم یا زن آزاد باشد یا کنیز.

حرمت نزدیکی با حائض
سوال: نزدیکی با زن حائض به چه مقدار حرام است؟
پاسخ: نزدیکی کردن در مهبل، هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگرچه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید.

نزدیکی در ایامی که حیض قطعی نیست
سوال: آیا نزدیکی با زنی که حیضش قطعی نیست جایز است؟
پاسخ: نزدیکی کردن در روزهایی که حیض زن قطعی نیست، ولی شرعا باید برای خود حیض قرار دهد حرام است؛ پس زنی که بیشتر از ده روز خون می بیند و باید به دستوری که قبلاً ذکر شده روزهای عادت خویشان خود را حیض قرار دهد، شوهرش نمی تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید.

حکم فرزندی که نطفه اش در زمان حیض به وجود می آید
سوال: اگر در حال حیض کسی با زن خودش جماع کند و فرزندی متولد شود حکمش چیست؟
پاسخ: هر گاه مرد در روزه ماه رمضان یا در حال حیض با زن نزدیکی کند معصیت کرده، ولی اگر بچه ای از آنان به دنیا بیاید، حلال زاده است.

عرق کسی که با حائض نزدیکی کرده
سوال: آیا نزدیکی در حال حیض حکم جنب از حرام را دارد که اجتناب از عرق واجب شود؟
پاسخ: اگر در زمانی که نزدیکی با زن حرام است (مثلاً در روزه ماه رمضان یا در حال حیض) با زن خود نزدیکی کند، در صورتی که عرق او خشک نشده واگر وظیفه اش تیمم باشد تیمم نکرده، بنا بر احتیاط واجب باید از عرق خود، در حال نماز، اجتناب نماید. و اگر تیمم کرده، بنا بر اظهر اجتناب از عرقی که بعد از تیمم فوق حاصل شده، حتی اگر خشک نشده باشد، لازم نیستنزدیکی


نزدیکی

نزدیکی 

احکام نزدیکی از پشت در دوران قاعدگی

آیت الله مکارم شیرازی

نزدیکی کردن با همسر در دوران حیض
سوال: حکم نزدیکی کردن انسان با همسرش در حال حیض چیست؟ و آیا نیاز به پرداخت کفاره می باشد؟
پاسخ: این کار حرام است و احتیاط آن است کفاره آن را بپردازید.

نزدیکی با همسر در حال عادت ماهیانه
سوال: بنا به رساله آیت الله مکارم نزدیکی با همسر در روز دوم و سوم عادت ماهیانه چه حکمی دارد_البته به میزان ختنه گاه.
پاسخ: این عمل حرام است و اگر چنین عملی را مرتکب شد احتیاط آن است کفاره دهد و کفاره آن یک مثقال شرعی طلا معادل 75 صدم مثقال معمولی است.

آمیزش با همسر در روز آخر عادت ماهیانه
سوال: آیا نزدیکی در روز آخر عادت ماهیانه در حالی که هنوز خون قطع نشده، حرام است؟ و در صورتی که قطع شده ولی هنوز غسل نکرده چه حکمی دارد؟
پاسخ: اگر خون قطع نشده حرام است و بعد از آن اشکالی ندارد.

نزدیکی در دوران قاعدگی
سوال: آیا نزدیکی با همسر در دوران قاعدگی حرام است؟
پاسخ: آری، حرام است.
 

حکم نزدیکی در دوران قاعدگی

4.2153
منبع : پورتال انهار - دکترسلام - پرسشکده /ن
<