عکس گذراندن مردم شب در پارک ها بعد از زلزله مشهد

خوابیدن مردم مشهد در بوستان ها و پارک ها پس از زلزله امروز مشهد

عکس گذراندن مردم شب در پارک ها بعد از زلزله مشهد

 

مردم خراسان بعد از زلزله شب در پارک ها ماندن

بعد از زلزله امروز که در مشهد و شهرستان های خراسان رضوی رخ داد مردم شب در خیابان ها و پارک ها و استادیوم ها ماندن

البته در مشهد نمایشگاه بین المللی برای اسکان موقت در اختیار مردم قرار گرفت

▼دانلود فیلم ۱

▼دانلود فیلم ۲

عکس گذراندن مردم شب در پارک ها بعد از زلزله مشهد

عکس گذراندن مردم شب در پارک ها بعد از زلزله مشهد

عکس گذراندن مردم شب در پارک ها بعد از زلزله مشهد

عکس گذراندن مردم شب در پارک ها بعد از زلزله مشهد

عکس گذراندن مردم شب در پارک ها بعد از زلزله مشهد